OlmKeukens

7 trends in keukenapparatuur: BORA afzuiging | OlmKeukens

7 trends in keu­ken­ap­pa­ra­tuur

Hoe­wel twin­tig jaar gele­den nog veel men­sen hun thee zet­ten met een fluit­ke­tel, maken inmid­dels zelfs de elek­tri­sche water­ko­kers steeds vaker plaats voor een heet­wa­ter­kraan. Kortom: de keu­ken­we­reld gaat mee met de tijd en zo zien we steeds weer nieuwe wen­sen en trends ont­staan. Of je nu van­uit je bed alvast met een app het kof­fie­zet­ap­pa­raat aan het werk zet of gezonde friet­jes wilt bak­ken met een air­fryer.

Dit zijn 7 trends in keu­ken­ap­pa­ra­tuur:

 1. Van kokend tot brui­send water uit de kraan
  De Quoo­ker is al jaren bekend als de kraan waar direct heet water uit komt. Niet direct een nieuwe, hippe trend dus, zou je den­ken. Ech­ter blijft ook de Quoo­ker zich ont­wik­ke­len en kun je nu niet alleen kokend, maar ook koud brui­send water tap­pen. Een stuk duur­za­mer, omdat je geen pet­fles­sen meer hoeft in te slaan. En je bespaart ruimte op het aan­recht, want je hoeft geen losse bruis­wa­ter machine zoals de Sodastream meer in je keuken te plaat­sen. Daar­en­te­gen heb je wel een water­re­ser­voir in je keu­ken­kast. Deze wordt voor­zien van de Quoo­ker CUBE, een kool­zuur­ci­lin­der. Daar­mee kun je tot zo’n 60 liter brui­send water tap­pen tot deze aan ver­van­ging toe is. Daar kun je dus aar­dig lang je dorst mee les­sen!

 2. Koel­kas­ten: extra groot en ver­schil­lende tem­pe­ra­tu­ren
  Wie ruimte heeft in de keuken kan kie­zen voor een trendy Ame­ri­kaanse koel­kast, de grote, brede koel­kast met dub­bele deur en extra veel ruimte. Zo kun je voor een groot huis­hou­den mak­ke­lijk je week­bood­schap­pen kwijt, zelfs als je de hele buurt uit­no­digt voor een bar­be­cue. Wil je het jezelf extra luxe maken, dan kun je een Ame­ri­kaanse koel­kast nemen mét water- of ijs­blok­jes dis­pen­ser.

  Houd je bood­schap­pen extra vers met een nul gra­den zone, wat in alle model­len koel­kas­ten steeds vaker voor­komt. Met name vlees en vis blij­ven lan­ger houd­baar in tem­pe­ra­tu­ren rond de 0 gra­den Cel­sius. Groen­ten daar­en­te­gen niet altijd, daarom beschik­ken ver­schil­lende koel­kas­ten tegen­woor­dig over ver­schil­lende zones met ver­schil­lende tem­pe­ra­tu­ren. Neem bij­voor­beeld de VitaF­resh (Bosch), Long­Fresh (AEG) of HyperF­resh (Sie­mens).
 1. Vaat­was­sers: zelf­dro­gend en met lift
  Was het vroe­ger nog een luxe, nu voor velen een ver­eiste: een goed wer­kende vaat­was­ser. Het doen van de vaat vormt geen dis­cus­sie meer in huis. Alleen komt het vaak nog wel voor dat de vaat, met name spul­len van kunst­stof, nog ouder­wets afge­droogd moet wor­den met een thee­doek voor het weer de kast in kan. Deze vaat­was­sers beschik­ken over de con­dens­droog­tech­niek. Er ver­schij­nen nu steeds meer vaat­was­sers op de markt met de ven­ti­la­tie­droog­tech­niek of met zeo­liet, voor extra droog­kracht. En als je het jezelf hele­maal mak­ke­lijk wil maken, kies dan voor een vaat­was­ser met lift, zodat je niet hoeft te buk­ken om bij de onder­ste lade te kun­nen.

 2. Blad­af­zui­ging
  Een nood­za­ke­lijk goed in de keuken is de afzuig­kap, omdat het vet­vor­ming en onge­wenste dam­pen en geu­ren voor­komt. Toch heeft het ook zo zijn nade­len, omdat het veel ruimte inneemt, lawaai­e­rig is en ener­gie­vre­tend. Daarom trans­for­meert het afzuig­sys­teem tot kleine appa­raat­jes die ver­stopt zit­ten in bij­voor­beeld lam­pen­kap­pen en zelfs tot blad­af­zui­ging, een veel­voor­ko­mende trend in de keu­ken­we­reld. De afzui­ging zit hier­bij inge­bouwd in de kook­plaat, dus de dam­pen wor­den naar bene­den afge­voerd. Veel men­sen zijn daar­door hui­ve­rig over de wer­king, maar dat is onte­recht! Door de neer­waartse afvoe­ring voor­kom je sprei­ding, het is een stuk ener­gie­zui­ni­ger en kies je voor een plas­ma­fil­ter, dan hoef je deze nooit te ver­van­gen.

 3. Flexi­bele kook­plaat
  Niet alleen is het ener­gie­zui­ni­ger, ook brengt het je een hoop vrij­heid tij­dens het koken: de flexi­bele induc­tie­plaat. Pan­nen van ver­schil­lende for­ma­ten of een braad­slede: de flexi­bele kook­plaat ver­warmt alleen de opper­vlakte die ver­warmd moet wor­den. Zo voor­kom je over­ma­tig ener­gie­ver­bruik. Ook kun je de pan­nen zo inde­len op de induc­tie­plaat zoals dat voor jou han­dig is. Je zit dus niet meer vast aan een bepaald aan­tal kook­pit­jes!

 4. Wijn­koe­lers
  De wijn­koe­ler is al een paar jaar aar­dig in trek en die popu­la­ri­teit blijft groeien. Er is name­lijk steeds meer keuze, zowel in kleur als in for­maat. De echte wijn­fa­naat kan dus kie­zen tus­sen klei­nere en gro­tere wijn­koe­lers, inge­bouwd of los­staand en bij­voor­beeld de trend­kleu­ren wit, chrome, zil­ver of zwart. En wist je dat het ook een trend is om ver­schil­lende kleu­ren in je keuken op elkaar af te stem­men? Hier gaan we ver­der op in in een vol­gende blog.

 5. Stoom­ovens
  Bij het koken van bij­voor­beeld groen­ten, zorgt het water ervoor dat er veel vita­mi­nen ver­lo­ren gaan. Zonde! Daarom wordt de stoom­oven steeds popu­lair­der. Door groen­ten te sto­men wor­den ze net zo gaar, maar gezon­der én lek­ker­der. Dus naast de elek­tri­sche oven en een mag­ne­tron kie­zen men­sen tegen­woor­dig ook vaak een stoom­oven. Heb je niet zoveel ruimte? De ovens van Pel­grim zijn uniek door­dat ze mul­ti­func­ti­o­neel zijn: 100% oven, 100% sto­men en 100% mag­ne­tron.

Zijn deze trends luxe of nood­zaak? Bij Olmkeukens bie­den we alles, maar wil­len we je zeker moti­ve­ren om vooral na te den­ken over wat jij zélf echt in je keuken wilt heb­ben. Ben je graag een trend­set­ter of heb je lie­ver gewoon een prak­ti­sche keuken? We den­ken graag met je mee, om te kijken wat er bin­nen jouw wen­sen én bud­get past. En ben je benieuwd naar keu­ken­stijl­trends, blijf ons dan vol­gen. In één van onze vol­gende blogs ver­tel­len we welke kleu­ren, afwer­kin­gen en thema’s je in de gaten moet hou­den.