OlmKeukens

Wel­kom bij OlmKeukens

Dé plek voor keuken­inspiratie en ont­werpen die aan­slui­ten bij elk bud­get!

Bij OlmKeukens gelo­ven we dat ieder­een recht heeft op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get. Daarom heb­ben we met zorg een uit­gebreide col­lec­tie keukens samen­ge­steld die vari­ë­ren in stijl, func­ti­o­na­li­teit en prijs, zodat u de perfecte keuken kunt vin­den die aan uw wen­sen en finan­ci­ële mogelijk­heden vol­doet. 

Wim en Leen­ette van Olm

OlmKeukens

Keuken­inspiratie

De keuken: een spe­ci­aal plekje in huis…

Op zoek naar een nieuwe keuken, maar bent u zich nog aan het orien­te­ren? Bekijk onze foto­ga­le­rij met keukens en raak geïn­spi­reerd!

Bij OlmKeukens zult u altijd dui­de­lijk en eer­lijk keuken­inrichting advies  ont­van­gen, in com­bi­na­tie met een juiste prijs.

U inves­teert in kwa­li­teit van uw droom­keuken en wil dan ook dat de keuken zo lang moge­lijk mee­gaat. OlmKeukens werkt enkel met de beste mate­ri­a­len.

Wij ver­van­gen en instal­le­ren diverse mer­ken inbou­w­ap­pa­ra­tuur voor uw keuken.  Een keuken­renovatie bij Olmkeukens kan u veel geld bespa­ren. 

Show­room

Bezoek onze show­room en vind de keuken die bij u past!

Ont­dek de diver­si­teit aan keukens die we te bie­den heb­ben in onze inspi­re­rende show­room. Wij staan voor u klaar om u te advi­se­ren en te hel­pen bij het maken van de juiste keuze. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

Bezoek ons van­daag nog en ervaar zelf hoe wij keukens toe­gan­ke­lijk maken voor ieder­een. Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!

Keuken­renovatie

Geef uw keuken een nieuw leven

Wij ver­van­gen en instal­le­ren diverse mer­ken inbou­w­ap­pa­ra­tuur voor uw keuken. Van een ener­gie­zui­nige koel­kast tot een mul­ti­func­ti­o­nele oven, van stille vaat­was­sers tot een effi­ci­ënte moderne afzuig­kap. Een keuken­renovatie bij Olmkeukens kan u veel geld bespa­ren.
werk­wijze

In 3 stap­pen de perfecte keuken

In 3 stap­pen cre­ë­ren we samen de keuken waar u elke dag met ple­zier in zult koken, leven en genieten!

01

Kom inspi­ra­tie opdoen in onze show­room

Ieder­een heeft recht op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get. In onze show­room vindt u een uit­gebreide col­lec­tie keukens die vari­ë­ren in stijl, func­ti­o­na­li­teit en prijs.

Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!
02

Ont­werp en bestel­len van uw droom­keuken

Aan de hand van de gemaakte keu­zes maken wij een mooi 3D ont­werp. Zo krijgt u een dui­de­lijk beeld hoe de keuken in uw huis eruit gaat zien!

Zodra de opdracht defi­ni­tief is gaan we aan de slag. De ruimte wordt inge­me­ten en we maken de bestel­ling com­pleet.
03

Mon­tage, ople­ve­ring en 10 jaar garantie op keuken­meubels!

Het opbou­wen van uw keuken kan begin­nen! Ons eigen montage­team komt uw keuken mon­te­ren en zor­gen voor een gebruiks­klare ople­ve­ring. Nu begint het grote genieten! Mocht er in de jaren die vol­gen iets man­ke­ren aan de keuken, neem dan con­tact met ons op. U heeft ten­slotte niet voor niets 10 jaar garantie op keuken­meubels!
Leenette en Wim van Olm | OlmKeukens, de Keukenspecialst van Stolwijk en omgeving
0
jaar erva­ring
Olmkeukens

De Keuken­specialist van Stol­wijk

Keukenspecialist.nl is een orga­ni­sa­tie waar ver­schil­lende keu­ken­spe­ci­a­lis­ten uit heel Neder­land bij aan­ge­slo­ten zijn. Olmkeukens is geves­tigd in Stol­wijk en is de Keuken­specialist voor de omge­ving Krim­pe­ner­waard, Schoon­ho­ven en Gouda.

CBW-erkend

OlmKeukens is
CBW-erkend

Een aan­koop doen bij een win­kel die CBW-erkend is, biedt meer zeker­heid. CBW-erkende win­kels han­te­ren alge­mene voor­waar­den die u als con­su­ment extra goed bescher­men.

Vind de keuken die bij u past bij een CBW-erkende winkel | OlmKeukens
Weg met de grote keuken waren­hui­zen !Bij Wim moet je zijn we heb­ben een super keuken gekocht bij Wim en zijn vrouw heel erg des­kun­dig gehol­pen en tot aan de laat­ste detail besproken.Gelijk een scherpe prijs waar­door er geen onder­han­de­lin­gen nodig waren.Bedankt !! Wij zijn erg blij !
Bert VermeulenBert Ver­meu­len
16:48 08 Nov 23
Goed gehol­pen en alles vol­gens afspraak gele­verd
lange janlange jan
08:39 03 Sep 23
Mooie keuken ont­van­gen. Vrien­de­lijke men­sen. Geen grote keu­ken­ke­ten maar klein en gericht op de klant. Erg tevre­den!
Silvio HollanderSil­vio Hol­lan­der
09:39 18 May 23
Top zaak! Wim heeft ont­zet­tend goed advies gege­ge­ven. De prijs was gewoon de prijs. Dus geen ‘als je nu beslist dan…’ Er was weder­zijds ver­trou­wen. Vra­gen beant­woorde Wim vrij­wel direct. De ver­voer­ders van onze keuken waren zeer vrien­de­lijk en heb­ben hun taak net­jes uit­ge­voerd. De man die de keuken mon­teerde is een topper!De keuken kwam op tijd en alles was goed!! Ik hoor van vrien­den en buren, die hun keukens ergens anders van­daan heb­ben, andere ver­ha­len. Dat komt uit­ein­de­lijk ook wel weer goed maar toch…☺️
zob zobberzob zob­ber
20:56 25 Mar 23
Leuke ont­vangst­Dus afspraak gemaakt
Michelle van den BergMichelle van den Berg
19:53 18 Nov 22
Een paar maan­den onze keuken gekocht bij Olm keukens. We zijn vanaf het moment dat we bin­nen­stap­ten gewel­dig gehol­pen door Wim. De keuken is prach­tig en de mon­tage is ook super net­jes gedaan. Hart­stikke bedankt voor alles!
js_loader

u bedenkt het, wij ont­wer­pen het

Samen cre­ë­ren we de keuken waar u elke dag met ple­zier in zult koken, leven en genieten.