OlmKeukens

Een nieuwe keuken in 7 stap­pen!

Een keuken kopen kán span­nend zijn. Een rela­tief grote inves­te­ring, die het tege­lij­ker­tijd ook waard is. Een keuken gaat immers jaren­lang mee. Hoe stel je een keuken samen waar je niet alleen nu, maar ook in de toe­komst nog veel ple­zier van hebt? Met deze zeven stap­pen hel­pen we je in het keu­ze­pro­ces en wordt het uit­zoe­ken van een keuken een span­nend, maar leuk avon­tuur!

Waarom een nieuwe keuken?

Je bent net ver­huisd naar een woning zon­der keuken of de vorige bewo­ners heb­ben een keuken ach­ter­ge­la­ten waar jij je niet pret­tig bij voelt. Je wilt een keer wat anders qua stijl of een han­di­gere inde­ling. Of jouw keuken en de bij­be­ho­rende appa­ra­ten zijn gewoon wel eens aan ver­van­ging toe. Hoe ga je te werk?

Stap 1: Bepaal je bud­get

Een nieuwe keuken hoeft niet heel duur te zijn. Het is natuur­lijk rela­tief een aar­dige inves­te­ring, maar een keuken, inclu­sief appa­ra­tuur, heb je ook voor klei­nere bud­get­ten. Heb je meer te beste­den, dan heb je uiter­aard meer mogelijk­heden. Bij het bepa­len van je bud­get let je waar­schijn­lijk op meer aspec­ten dan alleen het bedrag op jouw bank­re­ke­ning. Hoe­veel heb je ervoor over? Hoe belang­rijk is een goede keuken voor jou? Hoe lang ga je er gebruik van maken en kun je het goed mee­ver­ko­pen als je gaat ver­hui­zen? Ga je voor kwa­li­teit of voor een aan­trek­ke­lijke prijs? Let wel op: veel bud­ge­taan­bie­ders benoe­men niet alle ver­bor­gen kos­ten in de prijs, waar­door je later voor onaan­ge­name ver­ras­sin­gen kunt komen te staan.

Leuk om te weten: Bij Olmkeukens ver­ko­pen we keukens uit alle prijs­klas­sen, van bud­get tot super luxe, en zijn we altijd eer­lijk over de prijs.

Stap 2: Hoe gebruik je jouw keuken?

Men­sen bren­gen steeds meer tijd door in hun keuken. Uit­gebreide maal­tij­den berei­den of sim­pel en snel iets opwar­men: men­sen komen graag samen in de keuken, han­gend aan de keu­ken­ta­fel, samen wer­kend, samen huis­werk makend, met eten en drin­ken bin­nen hand­be­reik. Voor ande­ren is een der­ge­lijke ‘woon­keu­ken’ niet nodig of is er sim­pel­weg niet genoeg ruimte voor. Voor de esthe­tiek van jouw nieuwe keuken is het bepa­lend: is het een plek waar je veel tijd door­brengt, dan is het extra belang­rijk dat je je er thuis voelt en kunt ont­span­nen.

En niet onbe­lang­rijk: ben je een seri­euze hob­by­kok die baat heeft bij de beste keu­ken­ap­pa­ra­tuur of vol­doet een wat een­vou­di­gere inrich­ting ook? Kortom: sta goed stil bij waar je jouw keuken voor gaat gebrui­ken, voor­dat je je laat ver­lei­den door mooie foef­jes en hippe trends.

Stap 3: Wat zijn jouw must-haves en nice-to-haves?

Dat brengt je gelijk bij stap drie: wat heb je écht nodig in je keuken? Selec­teer de func­ti­o­na­li­tei­ten waar je echt niet zon­der kunt. Zoals een oven en een kook­plaat of een koel­kast. Bepaal ook of bij­voor­beeld de koel­kast een Ame­ri­kaans model (met dub­bele deur) moet zijn of dat een klei­ner for­maat ook vol­doet. Welke onder­de­len zou je daar­naast graag in de keuken wil­len heb­ben, maar heb­ben geen pri­o­ri­teit? Vind je een vaat­was­ser een must-have of een nice-to have?

Stap 4: Laat je inspi­re­ren

Niet ieder­een is een aan­ge­bo­ren keu­ken­ex­pert. De meeste keu­ken­on­der­de­len zul­len je waar­schijn­lijk wel bekend zijn, maar de keu­ken­we­reld ver­an­dert en ont­wik­kelt con­tinu. Appa­ra­tuur wordt steeds zui­ni­ger en mul­ti­func­ti­o­ne­ler. Zo kun­nen ovens ook sto­men, komt kokend water direct uit de kraan en pas­sen flexi­bele kook­pla­ten zich aan aan het for­maat van jouw pan­nen. Laat je inspi­re­ren, bij­voor­beeld mid­dels ons blogar­ti­kel over keu­ken­trends. Ook qua stijl kun je je goed laten inspi­re­ren. Bla­der eens wat cata­logi door, bezoek show­rooms, struin rond op het inter­net en zoek naar trends op soci­ale media. Selec­teer wat jou wel en niet aan­spreekt en neem jouw ideeën mee naar onze show­room!

Stap 5: Laat je per­soon­lijk advi­se­ren

Maak een afspraak of kom langs in onze show­room. Dan nemen we graag de tijd om met jou rond de tafel te zit­ten en al jouw wen­sen door te spre­ken. We nemen samen de mogelijk­heden door. Jij staat cen­traal! We vin­den het dan ook belang­rijk om met een advies te komen waar jij je goed bij voelt. Een keuken die past in jouw huis, bin­nen jouw eisen en in jouw smaak.

Stap 6: Maak keu­zes in details

De hoogte van het keu­ken­blad, de gre­pen aan de keu­ken­kast­jes, het slui­ten van de lades: het is tijd voor de gede­tail­leerde afwer­king van jouw keuken! Laat je advi­se­ren of kies zelf. Door de details maak je jouw keuken écht per­soon­lijk. De ver­lich­ting, inde­ling, kleu­ren, mate­ri­a­len tot het exacte inte­ri­eur van de kas­ten: jij wil het, wij maken het.

Stap 7: Geniet van jouw nieuwe keuken!

Alles is besteld en de afspra­ken zijn gemaakt. Dat gevoel wan­neer je weet: dit is hele­maal mijn keuken en daar ga ik de komende jaren heel veel tijd in door­bren­gen! Tijd om jouw ser­vies, bestek en keu­ken­ge­rei een plekje te geven en – niet onbe­lang­rijk – heer­lijk te gaan koken en te genieten!