OlmKeukens

Wim van Olm, lokale keukenspecialist | OlmKeukens

Wim van Olm: lokale keuken­specialist met een per­soon­lijke bena­de­ring

Van Krim­pen aan den IJs­sel tot aan IJs­sel­s­tijn en Lopik, van Gemeente Gouda tot Krim­pe­ner­waard. Kom je uit deze regio en zoek je een nieuwe keuken, dan kan je niet om OlmKeukens in Stol­wijk heen. Of lie­ver gezegd: om Wim van Olm heen. Wim is dé keu­ken­ex­pert in de regio en is dan ook al geruime tijd het gezicht van het bedrijf. Of je nou een bud­get keuken zoekt of heel spe­ci­fieke wen­sen hebt: hij denkt met ieder­een mee en komt altijd tot een goede match. Wim ver­telt over het onder­ne­mer­schap en wat hem daarin drijft.

Grote keu­ken­han­del­ke­ten of lokale keuken­specialist?

Voor­dat Wim startte met OlmKeukens heeft hij bij diverse keu­ken­be­drij­ven gewerkt. Met al die ken­nis van keukens in huis was het tijd om zijn eigen filo­so­fie en visie te ont­wik­ke­len. “Waar je bij grote keu­ken­ke­tens nog wel­eens wordt mis­leid door stunt­prij­zen en ver­koop­praat­jes, vind ik het heel belang­rijk om een goede ser­vice te leve­ren. Tijd nemen voor de klant, luis­te­ren naar de vraag, mee­den­ken in de samen­stel­ling van de keuken en het bud­get. Omdat ik een zelf­stan­dige, lokale onder­ne­mer ben, kan ik er zelf voor zor­gen dat men­sen zich thuis voe­len in de show­room. Je hoort direct de prijs die het ook echt wordt, geen ver­ras­sin­gen. Onder­han­de­len is ook niet nodig, want ik geef gewoon de eer­lijke keu­ken­prijs. Die per­soon­lijke en eer­lijke bena­de­ring vind ik het aller­be­lang­rijkst!”

Per­soon­lijk keu­ken­ad­vies

De nuch­tere, no-non­sense bena­de­ring zit bij Wim van Olm in het bloed. Hij snapt maar al te goed dat zijn klan­ten seri­eus geno­men wil­len wor­den. “Of je nu een keuken zoekt met een klein of groot bud­get, of dat je zelfs als vast­goed­ei­ge­naar een heel appar­te­men­ten­com­plex wilt voor­zien van keukens, ieder­een krijgt even­veel aan­dacht. Ik geloof erin dat de keuken de ziel van het huis is. Vrij­wel ieder­een is tegen­woor­dig in staat een maal­tijd te berei­den en samen eten brengt gezin­nen en vrien­den bij elkaar. Men­sen bren­gen zo een aan­tal uur per dag door in hun keuken. Een goed inge­richte keuken, geheel vol­gens eigen smaak, is dus onmis­baar. Het maakt mij ont­zet­tend geluk­kig als ik, bin­nen het bud­get, samen met de klant de perfecte keuken weet samen te stel­len. Ik neem maar al te graag de tijd om door te gaan tot de klant hele­maal tevre­den is.”

De ser­vice moet goed zijn

Een keuken kopen kan overal. “Maar als ik één ding geleerd heb van al die jaren in dit vak, is dat men­sen een keuken uit­zoe­ken op gevoel. Het hele koop­pro­ces moet goed voe­len. Ik vind het dan ook belang­rijk toe­gan­ke­lijk, laag­drem­pe­lig en klant­vrien­de­lijk te zijn. Dat vind ik zelf belang­rijk, dus dat wens ik mijn klan­ten ook. Ik zou zeg­gen, wees wel­kom in mijn show­room in Stol­wijk! Het is het han­digst om een afspraak te maken, zodat ik alle tijd voor je kan nemen en je alle nodige per­soon­lijke aan­dacht kan geven. Een afspraak maken kan per tele­foon of per mail.”