OlmKeukens

Over OlmKeukens

Onze filo­so­fie

Ieder­een heeft recht op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get

We heb­ben met zorg een uit­gebreide col­lec­tie keukens samen­ge­steld die vari­ë­ren in stijl, func­ti­o­na­li­teit en prijs, zodat u de perfecte keuken kunt vin­den die aan uw wen­sen en finan­ci­ële mogelijk­heden vol­doet. Of u nu op zoek bent naar een een­vou­dige en func­ti­o­nele keuken voor uw eer­ste woning, of juist droomt van een luxe keuken met hoog­waar­dige mate­ri­a­len en gea­van­ceerde appa­ra­tuur, wij heb­ben een ruime selec­tie voor u klaar­staan. Onze erva­ren ver­ko­pers staan klaar om u te bege­lei­den bij het vin­den van de juiste balans tus­sen uw bud­get en uw wen­sen.

Wim en Leen­ette

Olm keukens

maat­werk keukens

De keuken als ziel van het huis

Bij OlmKeukens draait alles om maat­werk. Wij luis­te­ren naar uw ideeën, behoef­ten en bud­get­taire over­we­gin­gen, en cre­ë­ren dan een uniek keuken­ontwerp dat aan al deze aspec­ten vol­doet.

We gelo­ven dat uw keuken het klop­pend hart van uw huis moet zijn, onge­acht de omvang van uw bud­get!
Werkblad: TopLaminaat | OlmKeukens
Bezoek onze showroom en vind de keuken die bij u past | OlmKeukens
U bedenkt het, wij ont­wer­pen het

Een keuken die bij u past

Neem een kijkje in onze show­room en ont­dek de diver­si­teit aan keukens die we te bie­den heb­ben. Wij staan voor u klaar om u te advi­se­ren en te hel­pen bij het maken van de juiste keuze. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

Samen cre­ë­ren we de keuken waar u elke dag met ple­zier in zult koken, leven en genieten.

Bezoek ons van­daag nog en ervaar zelf hoe wij keukens toe­gan­ke­lijk maken voor ieder­een. Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!

OlmKeukens geeft 10 jaar garantie op de keukenmeubelen!
voor­waar­den

10 jaar garantie op keuken­meubels

U inves­teert in kwa­li­teit van uw droom­keuken en wil dan ook dat de keuken zo lang moge­lijk mee­gaat. OlmKeukens werkt enkel met de beste mate­ri­a­len. We zijn zó over­tuigd van de uit­ste­kende kwa­li­teit dat we feil­loos 10 jaar garantie geven op de keu­ken­meu­be­len.

Is er in de loop van 10 jaar na plaat­sing van uw nieuwe keuken toch een pro­bleem­pje met uw meu­be­len? Neem con­tact met ons op en wij zor­gen voor een juiste oplos­sing & afhan­de­ling!

OlmKeukens geeft 10 jaar garantie op de keukenmeubelen!
Hel­dere afspra­ken

OlmKeukens gaat trans­parant te werk

Wij gaan trans­parant te werk. Dat wil zeg­gen, geen zoge­naamde kor­tin­gen geven of stun­ten met prij­zen. We stre­ven naar kwa­li­teit en per­soon­lijke dienst­ver­le­ning. Onze ver­ant­woor­de­lijk­heid naar de klant is groot. Daarom zul­len we er ook alles aan doen om u als klant tevre­den te stel­len.

werk­wijze

In 3 stap­pen de perfecte keuken

In 3 stap­pen cre­ë­ren we samen de keuken waar u elke dag met ple­zier in zult koken, leven en genieten!

01

Kom inspi­ra­tie opdoen in onze show­room

Ieder­een heeft recht op een prach­tige keuken, onge­acht het beschik­bare bud­get. In onze show­room vindt u een uit­gebreide col­lec­tie keukens die vari­ë­ren in stijl, func­ti­o­na­li­teit en prijs.

Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!
02

Ont­werp en bestel­len van uw droom­keuken

Aan de hand van de gemaakte keu­zes maken wij een mooi 3D ont­werp. Zo krijgt u een dui­de­lijk beeld hoe de keuken in uw huis eruit gaat zien!

Zodra de opdracht defi­ni­tief is gaan we aan de slag. De ruimte wordt inge­me­ten en we maken de bestel­ling com­pleet.
03

Mon­tage, ople­ve­ring en 10 jaar garantie op keuken­meubels!

Het opbou­wen van uw keuken kan begin­nen! Ons eigen montage­team komt uw keuken mon­te­ren en zor­gen voor een gebruiks­klare ople­ve­ring. Nu begint het grote genieten! Mocht er in de jaren die vol­gen iets man­ke­ren aan de keuken, neem dan con­tact met ons op. U heeft ten­slotte niet voor niets 10 jaar garantie op keuken­meubels!
Leenette en Wim van Olm | OlmKeukens, de Keukenspecialst van Stolwijk en omgeving
0
jaar erva­ring
Olmkeukens

De Keuken­specialist van Stol­wijk

Keukenspecialist.nl is een orga­ni­sa­tie waar ver­schil­lende keu­ken­spe­ci­a­lis­ten uit heel Neder­land bij aan­ge­slo­ten zijn. Olmkeukens is geves­tigd in Stol­wijk en is de Keuken­specialist voor de omge­ving Krim­pe­ner­waard, Schoon­ho­ven en Gouda.

CBW-erkend

OlmKeukens is
CBW-erkend

Een aan­koop doen bij een win­kel die CBW-erkend is, biedt meer zeker­heid. CBW-erkende win­kels han­te­ren alge­mene voor­waar­den die u als con­su­ment extra goed bescher­men.

Vind de keuken die bij u past bij een CBW-erkende winkel | OlmKeukens
show­room

Vind de keuken die bij u past!

Ont­dek de diver­si­teit aan keukens die we te bie­den heb­ben in onze inspi­re­rende show­room. Wij staan voor u klaar om u te advi­se­ren en te hel­pen bij het maken van de juiste keuze. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

Bezoek ons van­daag nog en ervaar zelf hoe wij keukens toe­gan­ke­lijk maken voor ieder­een. Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!