OlmKeukens

Keuken­inrichting advies

De keuken

Een spe­ci­aal plekje in huis…

Voor velen van ons is de keuken een belang­rijke plek in ons huis. En omdat we er uit­ein­de­lijk toch nog de nodige tijd in ver­toe­ven, is het belang­rijk dat we ons ook in de keuken heer­lijk thuis voe­len. Dit gevoel ont­staat door een com­bi­na­tie van het juiste ont­werp met de juiste stijl, maar ook moet de inde­ling qua com­fort klop­pen.

Wim en Leen­ette

Olm keukens

maat­werk voor elk bud­get

Ieder­een verdient een keuken naar wens

Omdat u slechts enkele keren in uw leven een keuken koopt, is het uiterst belang­rijk dat u hier de juiste keu­zes in maakt. Bij Olmkeukens zult u altijd dui­de­lijk en eer­lijk keuken­inrichtings­advies ont­van­gen, in com­bi­na­tie met een juiste prijs.

Ons uit­gangs­punt is altijd dat de klant degene is die bepaalt of de keuken tijd­loos, nos­tal­gisch of gree­ploos wordt. Om elke klant de juiste keuken te kun­nen bie­den, heb­ben we de keuze gemaakt om met hoog­waar­dige leve­ran­ciers te wer­ken. De samen­wer­king met deze leve­ran­ciers biedt ons de mogelijk­heid om voor u een (betaal­bare) maat­werk keuken te cre­ë­ren.

huis­merk keukens

Ook aan de klein­ste details is gedacht

Bij het ont­wer­pen van uw keuken, kijken we niet alleen naar het uiter­lijk. De werk­ruimte en het inrich­ting van uw keuken is net zo belang­rijk. Met ons huis­merk kun­nen we voor elk bud­get een sfeer­volle, ergo­no­mi­sche en prak­ti­sche keuken in uw stijl samen­stel­len.

Nobilia Showroom
Een duurzame keuken met keukendeuren van BioBoard | OlmKeukens
duur­zame keukens

Een keuken voor de toe­komst

Het is niet meer dan logisch dat u een keuken wilt die lang mee­gaat. Maar hij moet ook groen en ener­gie­zui­nig gepro­du­ceerd zijn. Daarom kunt u bij Olmkeukens, zon­der extra kos­ten, kie­zen voor mili­eu­vrien­de­lijke keu­ken­kas­ten. Deze zijn gemaakt van Bio­Board, een uiterst sta­biel mate­ri­aal wat voor 90% bestaat uit gere­cy­cled hout.

Bio­Board vol­doet aan de streng­ste emis­sie­nor­men. Als het gaat om de emis­sie van for­mal­de­hyde vol­doet Bio­Board aan de F**** (F4Star) norm, dat is ’s werelds streng­ste norm op dit gebied. Daar­mee lig­gen we ruim onder de nor­men van CARB2 en EO5. Bio­Board garan­deert een gezond bin­nen­kli­maat.

Kiest u voor Bio­Board, dan kun­nen gene­ra­ties na u ook van de natuur genieten!

Greenline BioBoard keukenkasten | OlmKeukens
Rotpunkt Keuken | OlmKeukens
Rotpunkt keukens

Ont­dek de tal­loze mogelijk­heden van Rotpunkt keukens

De perfecte kleine keuken voor het een­persoons­huis­houden, de tijd­loze design­keu­ken, de moderne, mul­ti­func­ti­o­nele gezins­keu­ken of de gezel­lige hou­ten keuken in land­huis­stijl – Rotpunkt keukens zijn een plaats met charme voor samen met het gezin en vrien­den door­gebrachte tijd. In ons keu­ken­as­sor­ti­ment vindt u uw per­soon­lijke droom­keuken!

Wat een Rotpunkt keuken uniek maakt

Rotpunkt Keuken | OlmKeukens
Rotpunkt Keuken | OlmKeukens
Rotpunkt keukens

Ont­dek de tal­loze mogelijk­heden van Rotpunkt keukens

De perfecte kleine keuken voor het een­persoons­huis­houden, de tijd­loze design­keu­ken, de moderne, mul­ti­func­ti­o­nele gezins­keu­ken of de gezel­lige hou­ten keuken in land­huis­stijl – Rotpunkt keukens zijn een plaats met charme voor samen met het gezin en vrien­den door­gebrachte tijd. In ons keu­ken­as­sor­ti­ment vindt u uw per­soon­lijke droom­keuken!

Wat keukens van Rotpunkt uniek maakt

Vele facet­ten, vele kwa­li­teits­ken­mer­ken: onze keukens laten u veel ple­zier hier­aan bele­ven, daar kunt u op ver­trou­wen.

Er zijn keukens die men direct in het hart sluit. Wij gelo­ven in liefde op het eer­ste gezicht: van modern en kleur­rijk tot extra­vagant of klas­siek – u vindt uw favo­riet bij onze veel­zij­dige keuken­designs.
show­room

Vind de keuken die bij u past!

Ont­dek de diver­si­teit aan keukens die we te bie­den heb­ben in onze inspi­re­rende show­room. Wij staan voor u klaar om u te advi­se­ren en te hel­pen bij het maken van de juiste keuze. Bij OlmKeukens stre­ven we ernaar om uw keuken­dromen wer­ke­lijk­heid te maken.

Bezoek ons van­daag nog en ervaar zelf hoe wij keukens toe­gan­ke­lijk maken voor ieder­een. Uw droom­keuken wacht op u bij OlmKeukens!